HİZMETLERİMİZ

TC VATANDAŞLIK HİZMETLERİ

1- Türk vatandaşlığının ispatı

Türk vatandaşlığının ispatı herhangi bir şekle tabi değildir. Aşağıdaki resmi kayıt ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaşı olduğuna karine teşkil eder: a) Nüfus kayıtları, b) Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları, c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler.


2- Vatandaşlık ihtilafları

Bir kişinin Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda tereddüde düşüldüğü takdirde bu husus Bakanlıktan sorulur. Bakanlıkça ilgili kişinin Türk vatandaşı olup olmadığının tespiti kanun, yönetmelik ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde incelenir ve sonuç ilgili makama bildirilir. Ana veya babasından dolayı Türk vatandaşı olduğu iddiasında bulunan kişinin ibraz ettiği belgelerin Türk vatandaşlığının ispatında yeterli olmaması halinde, resmi kurumlardan almış olduğu tıbbi raporlara dayanılarak mahkemelerce verilmiş tespit kararları Türk vatandaşlığının ispatında değerlendirilir.

3- Vatandaşlık işlemlerinde müracaat makamı ve usul

Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı, ispatı ve çok vatandaşlığa ilişkin başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

4- Tebligat

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar müracaat makamları aracılığıyla ilgilisine tebliğ olunur. Kaybettirme kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte ilgilisine tebliğ edilmiş sayılır.

5- Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri

Vatandaşlık işlemlerine ilişkin yabancı yetkili makamlarca verilmiş olan belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtilen esaslara uygun şekilde yapılır. Ancak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri diploma, pasaport ve benzeri belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir. Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun noter tasdiki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince de yapılabilir.

6- Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu

Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu İl Valisi veya görevlendireceği Vali Yardımcısının Başkanlığında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri ile Komisyon Başkanının gerekli gördüğü hallerde diğer birim temsilcilerinden oluşur.

7- Komisyonun çalışma usul ve esasları

Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonunun sekretarya hizmetleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülür. Komisyon, toplam üye tam sayısının en az 2/3’ü ile toplanır, karar oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayanlar aykırı görüşü gerekçesiyle belirtir. Eşitlik olması halinde Başkanın taraf olduğu görüş kabul edilmiş sayılır. Komisyonun hangi aralıklarla toplanacağı iş yoğunluğuna göre Valilikçe belirlenir. Komisyon, vatandaşlık başvuru şartlarının bulunup bulunmadığını inceler ve yabancının Türk vatandaşlığını kazanıp kazanmaması yolunda kanaatini belirtir.

8- Yabancının ikameti ve ikamet sürelerinin hesaplanması

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı için ikamet, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun ilgili hükümlerine göre izin almak sureti ile Türkiye’de bulunmayı ifade eder. Yabancının Türkiye’de ne kadar süre ile ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüklerince verilen ikamet tezkeresi veya Türkiye’ye giriş çıkışlarını gösterir belge ile belirlenir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen toplam altı aylık süre öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir. Yabancının ikamet süresi içerisinde toplam altı aydan fazla Türkiye dışında bulunması ya da altı aydan fazla yasal ikameti olmaksızın Türkiye’de bulunulması ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz. Yabancıların yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen öğrenim, geçici barınma, turistik seyahat, öğrenim gören çocuğuna refakat, iltica talebi tetkik edilen yabancı, tedavi amaçlı gibi nedenlerle Türkiye’de ikamet etmeleri vatandaşlığın kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez. Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli sayılmayan ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri hesaba katılır. Turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlara bu hüküm uygulanmaz.

9- Vatandaşlık dosyasının düzenlenmesinde müracaat makamlarınca uygulanacak esaslar

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi adına istenen belgelerden birer adet olmak üzere dosya düzenlenir ve dosya içerisindeki belgeleri gösteren dizi pusulasına bağlanır. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran kişinin iş ve işlemlerinin takibi amacıyla düzenlenen dosyadan bir örnek çoğaltılarak eş dosya olarak muhafaza edilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran kişinin talebinin Bakanlıkça reddi halinde, sonucun ilgilisine tebliğinden sonra muhafaza edilen eş dosya imha edilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran kişinin Türk vatandaşlığını kazanması halinde tescil tarihi üzerinden beş yıl geçtikten sonra muhafaza edilen eş dosya imha edilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran kişinin talebinin reddi halinde Bakanlıkta tutulan dosyası kapatılır. Bu kişinin yeniden müracaatta bulunması halinde usulüne uygun şekilde müracaat makamlarınca yeni bir başvuru dosyası düzenlenir.

10- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile kazanırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türk vatandaşlığının kazanılması eşine tesir etmez, çocukları hakkında 2.5 nci madde hükümleri uygulanır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olan yabancılar hakkında, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

10.1- Başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi adına aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenerek karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir: a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-11), b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş belge, c) Medeni hale ilişkin belge, ç) Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge.

11- Çok vatandaşlık

Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı bir devlet vatandaşlığını iradesi dışında veya kendi isteği ile kazanan ve bu yolda bildirimde bulunan Türk vatandaşı hakkında yapılacak inceleme sonucunda aynı kişi olduğunun tespiti halinde nüfus kaydına çok vatandaşlığa sahip olduğuna dair açıklama yapılır.

11.1- Bildirim yükümlülüğü

Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisinin yurtiçinde yerleşim yerinin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunması zorunludur. Bildirim sırasında, nüfus cüzdanı veya örneği ile diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesinin ibraz edilmesi gerekir.

11.2- Dış temsilciliklere yapılan bildirimler

Çok vatandaşlık işleminin ilgilinin nüfus kütüğüne tescili yolunda Form Dilekçe (VAT-12) ile dış temsilciliklerimize yapılan bildirimler üzerine bu kişilere ait belgeler gerekli işlem yapılmak üzere doğrudan ilgilinin nüfusa kayıtlı olduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir.

11.3- Nüfus müdürlüğünce yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar

Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını iradesi dışında veya kendi isteği ile kazanan ve bu yolda Form Dilekçe (VAT-12) ile bildirimde bulunan Türk vatandaşlarının çok vatandaşlık işlemleri nüfus müdürlüklerince yürütülür. Şahsen veya dış temsilcilikler kanalıyla iletilen bildirimler üzerine nüfus müdürlüklerince ilgili kişilerin Türkiye Cumhuriyeti nüfus kayıtlarında yer alan adı, soyadı, doğum tarihi ve cinsiyeti gibi kimlik bilgileri ile sahip oldukları diğer devlet vatandaşlığını gösteren belgelerde yer alan kimlik bilgileri karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırma sonucunda kimlik bilgilerinin bire bir uyması halinde “Çok Vatandaşlığa Ait Bildirim Formu (VGF-93)” düzenlenir ve bu forma dayanılarak kayıtlarının karşısına “5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44 ncü maddesi uyarınca …./…./…. tarihinden itibaren aynı zamanda ………… vatandaşıdır.” şeklinde açıklama yapılır. “Çok Vatandaşlığa Ait Bildirim Formu”na diğer olaylar kütüğünden numara verilir ve dayanak belgeleri ile birlikte muhafaza edilir. Çok vatandaşlık işlemleri bilgi işlem ortamında, “Çok vatandaşlık” modülünden “Olay Türü: 45, Olay açıklaması: Çok vatandaşlık” olarak girilmek suretiyle yapılır. Kimlik bilgilerinin farklı olması halinde bu kişilerin talepleri reddedilerek nüfus kayıtlarına çok vatandaşlık işlemi yapılmaz. Bilgi işlem ortamında “Çok vatandaşlık” modülünden alınan red yazısı ilgilisine tebliğ edilir ve bir örneği de dosyasında muhafaza edilir. Yabancı devlet vatandaşlığının kazanılması sırasında yabancı ad ve soyadı seçildiğini gösterir yetkili makamlardan verilmiş belge ibraz edilmesi halinde çok vatandaşlık işlemi yapılan kişinin kaydının düşünceler alanına almış olduğu yabancı ad ve soyadı diğer adı ve diğer soyadı şeklinde işlenir.

11.4- Çok vatandaşlık açıklamasının iptali

Türk vatandaşlığı yanında bir veya birden fazla devlet vatandaşı olan ve nüfus kayıtlarında bu yolda açıklama olan Türk vatandaşlarının herhangi bir nedenle taşıdıkları diğer devlet vatandaşlığını kaybetmesi halinde ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisinin yurtiçinde yerleşim yerinin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunması zorunludur. Bildirim sırasında, nüfus cüzdanı veya örneği ile diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kaybettiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesinin ibraz edilmesi gerekir. Yapılacak inceleme sonucunda aynı kişi olduğunun tespiti halinde, nüfus kaydında bulunan çok vatandaşlığa ilişkin açıklama iptal edilir. Form Dilekçe (VAT-13) ile dış temsilciliklere bildirimde bulunan kişilere ait belgeler gerekli işlem yapılmak üzere doğrudan ilgilinin nüfus kütüğünde kayıtlı olduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir. Form Dilekçe (VAT-13) ile şahsen veya dış temsilcilikler kanalıyla iletilen bildirimler üzerine nüfus müdürlüklerince ilgili kişinin Türkiye Cumhuriyeti nüfus kaydındaki kimlik bilgileri ile yabancı devlet vatandaşlığının kaybına ilişkin belgede yer alan kimlik bilgileri karşılaştırılır. Kimlik bilgilerinin birebir uyması halinde “Vatandaşlık Kararları İptal Bildirim Formu (VGF-92)” düzenlenir ve bu forma dayanılarak kaydının karşısına “…… vatandaşlığını …. tarihinde kaybetmiştir.” şeklinde açıklama yapılır. Kimlik bilgilerinin birebir uymaması halinde bu kişiler hakkında çok vatandaşlığın iptali yolunda işlem yapılmaz.

12- Ad ve Soyadın Tescili

Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancılar istedikleri takdirde Türkçe ad ve soyadı alabilirler. Ancak kendi ad ve soyadlarını muhafaza etmek istedikleri takdirde 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türkçe yazım kurallarına uygun olarak nüfus kütüklerine tescil edilir.

13- Vatandaşlık işlemleri hizmet bedeli

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin verilen hizmet bedeli karşılığı, Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmet bedeli tutarları bütçeye gelir kaydedilir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte işlem gören ergin olmayan çocukları için birinci fıkra uyarınca belirlenen hizmet bedeli alınmaz.

14- Türk soylu yabancılar

11 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soylu yabancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır. 31/12/2010 tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaatta bulunan Türk soylu yabancılar için Türkiye’de ikamet etme süresi beş yıl olarak uygulanır.

15- Yürütme

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 12.06.2009 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı, ispatı ve çok vatandaşlığa ilişkin işlemler bu Kanun ve ek açıklamadaki usul ve esaslara göre yürütülür. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun yürürlükte olduğu tarihlerde Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı, ispatı ve çok vatandaşlığa ilişkin yapılmış ve henüz sonuçlanmamış her aşamadaki başvuru işlemlerinde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ek açıklamadaki usul ve esaslar uygulanır.

ANKARA PASAPORT GRUP